Voorwaarden

Artikel 1 Doel

1.1 Het doel van de Museumeducatieprijs is om samenwerking tussen musea en scholen in het primair onderwijs te stimuleren, door succesvolle projecten te belonen welke als doel hebben om lessen van schoolklassen tot leven te brengen in (samenwerking met) musea.

Artikel 2 Werkwijze

2.1 De Museumvereniging biedt Nederlandse geregistreerde musea en scholen uit het primair onderwijs de mogelijkheid om een project in te dienen bij de Museumvereniging en zo mee te dingen naar de door OCW beschikbare prijzen. Door zowel musea als scholen de kans te bieden om een project in te dienen, wil de Museumvereniging beide partijen stimuleren om elkaar al in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkeling van educatieprogramma’s.

2.2 Musea en scholen kunnen kans maken op een prijs door een project aan te melden op de website www.museumeducatieprijs.nl.

Artikel 3 Deelname

3.1 Alle in Nederland gevestigde musea die zijn geregistreerd bij het Museumregister, en alle in Nederland gevestigde scholen uit het primair onderwijs mogen een project indienen en daarmee meedingen naar de Museumeducatie Prijs 2019.

3.2 De winnaar van de Museumeducatie Prijs in 2017 is uitgesloten van deelname.

3.3 Inzending van een project voor de Museumeducatieprijs 2019 houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.

3.4 De Museumvereniging behoudt zich het recht voor om een deelnemende onderwijsinstelling of museum uit te sluiten van deelname aan de Museumeducatieprijs 2019, indien niet aan alle voorschriften en verplichtingen uit deze wedstrijdvoorwaarden wordt voldaan.

3.5 De Museumvereniging behoudt zich het recht voor om de wedstrijd en de daaraan verbonden voorwaarden naar eigen inzichten en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen te onderbreken of te wijzigen en/of de te winnen prijs te wijzigen.

3.6 Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de wedstrijdorganisatie of jury (financieel of anderszins), anders dan in deze voorwaarden bepaald.

3.7 Alle kosten die een deelnemend museum of onderwijsinstelling maakt om te komen tot zijn projectvoorstel en/of inzending, komen voor rekening van de deelnemer.

3.8 Finalisten en halve finalisten worden verzocht om na de prijsuitreiking die plaatsvindt in november deel te nemen aan een schriftelijke evaluatie van de wedstrijd.

Artikel 4 Criteria

4.1 Er is sprake van aantoonbare samenwerking tussen één of meer musea en scholen in het primair onderwijs. Een intermediair voor een lokaal of regionaal museummenu kan ook samen met musea en scholen deelnemen.

4.2 Het programma moet aansluiten bij het curriculum in het primair onderwijs.

4.3 Het gaat om een vernieuwende aanpak: eigentijdse/vooruitstrevende werkvormen, leerstijlen en presentaties die aansluiten bij de belangstelling van kinderen en bij de onderwijsontwikkelingen: inspirerende, innovatieve educatieprogramma’s voor scholen en musea.

4.4 De projecten moeten een overdraagbare aanpak hebben. Het programma is zo ontwikkeld dat ook andere musea en scholen het kunnen gebruiken.

4.5 De uitvoerders van het programma zijn bereid het verder te verspreiden in het land.

4.6 Het programma loopt in 2019.

4.7 Het betrokken museum is geregistreerd bij het Museumregister Nederland en/of lid van de Museumvereniging.

4.8 De jury heeft drie kenmerken benoemd die ze graag terug zien in de projecten. Het zijn geen harde criteria, maar aanmeldingen die hieraan voldoen worden wel extra gewaardeerd.

  • Maatwerk: (museum)docenten kunnen op basis van persoonlijke voorkeuren zelf accenten aanbrengen in het project.
  • Leergebied overstijgend: projecten kunnen aansluiten bij vrijwel alle vakken op school en/of uitgevoerd worden door vrijwel alle typen musea.
  • Brede verankering in de organisatie: niet alleen de medewerker die het programma heeft ontwikkeld is op de hoogte en enthousiast, maar ook directe collega’s, directie- en bestuursleden.

Artikel 5 Tijdschema

5.1 Deelnemers kunnen hun projecten inzenden van 1 mei 2019 tot 1 juli 2019.

5.2 De jury maakt in week 31 bekend welke zes projecten genomineerd zijn voor de Museumeducatie Prijs 2019. Deelnemers die genomineerd zijn, worden hiervan per mail op de hoogte gesteld. Daarnaast wordt er een nieuwsbericht geplaatst op de registratiewebsite van de Museumeducatie Prijs en op de website van de Museumvereniging.

5.3 De presentatieronde vindt plaats op woensdag 18 september.

5.4 De jury maakt in week 40 bekend welke twee projecten genomineerd zijn voor de Museumeducatie Prijs 2019.

5.5 De finalebezoeken vinden plaats op donderdag 24 oktober.

5.6 De prijsuitreiking vindt plaats op een nader betekend te maken datum en tijdstip. Dit wordt kenbaar gemaakt op de website en aan de finalisten via een persoonlijke uitnodiging en op de website www.museumeducatieprijs.nl.

5.7 Na de prijsuitreiking ontvangen alle deelnemers en juryleden het verzoek om een evaluatieformulier in te vullen. De finalisten en juryleden worden in december 2019 uitgenodigd voor een evaluatie bijeenkomst, waarin wordt gereflecteerd op de uitkomst van het evaluatieonderzoek.

Artikel 6 Jury

6.1 De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige en onafhankelijke jury, bestaande uit Petra van Haren (voorzitter), Ardin Mourik, Sanne Scholten, Joan Tol, Maaike Verberk en Fred Wartna. De Museumvereniging neemt geen deel in de jury en heeft geen invloed of stem op de uitkomst. De jury neemt een unaniem besluit.

6.2 De Museumvereniging gaat in eerste instantie na of een inzending voldoet aan de in dit document gestelde criteria. Wanneer een inzending afwijkt van de eisen, valt deze buiten verdere beoordeling. Alle inzendingen die voldoen aan het beoordelingskader voldoen, worden voorgelegd aan de jury.

6.3 De bekendmaking van de finalisten geschiedt via een persoonlijk bericht per telefoon en/of mail, een nieuwsbericht op de websites www.museumeducatieprijs.nl en www.museumvereniging.nl, en een statusupdate op de sociale media van de Museumvereniging.

6.6 De beslissing van de jury is bindend. Over de uitslag van de Museumeducatie Prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 7 Prijzen

7.1 Bij de Museumeducatie Prijs 2019 worden zes projecten genomineerd, waarvan de projecten die als zesde, vijfde, vierde en derde eindigden ieder €500,00 nominatiegeld krijgen, het tweede beste project €5.000,00 en het winnende project €45.000,00. De Museumvereniging behoudt zich het recht voor minder prijzen of prijzen met een lagere financiële waarde toe te kennen dan hiervoor genoemd.

7.2 Het nominatiegeld á €500,00 voor de respectievelijk zesde, vijfde, vierde en derde plaats van de competitie voor beste project wordt binnen vier weken na de finale in november 2019 uitgekeerd aan de betreffende deelnemers.

7.3 Het prijzengeld á €5.000,00 voor de tweede plaats van het beste project wordt binnen vier weken na bekendmaking uitgekeerd aan de betreffende deelnemer.

7.4 De aan het winnende museum en/of onderwijsinstelling toegekende prijs voor het beste project á €45.000,00 wordt binnen vier weken na bekendmaking aan de rechtmatige winnaar toegekend.

Artikel 8 Overige bepalingen

8.1 Voor vragen over de Museumeducatie Prijs 2019 kan contact opgenomen worden met projectmedewerker Marit Slob, mslob@museumvereniging.nl.

8.2 De Museumvereniging is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen en of aan te passen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op www.museumeducatieprijs.nl.

8.3 Op deze voorwaarden is Nederland recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit of uit de wedstrijd voortvloeien, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.