Voorwaarden

Artikel 1 Doel

1.1 Het doel van de Museumeducatieprijs is om samenwerking tussen musea en scholen in het primair onderwijs te stimuleren, door succesvolle lopende projecten te belonen en bij te dragen aan de totstandkoming en uitvoering van innovatieve plannen welke als doel hebben om lessen van schoolklassen tot leven te brengen in (samenwerking met) musea.

Artikel 2 Werkwijze

2.1 De Museumvereniging biedt Nederlandse geregistreerde musea en scholen uit het primair onderwijs de mogelijkheid om een project(voorstel) in te dienen bij de Museumvereniging en zo mee te dingen naar de door OCW beschikbare prijzen. Door zowel musea als scholen de kans te bieden om een project(plan) in te dienen, wil de Museumvereniging beide partijen stimuleren om elkaar al in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkeling van educatieprogramma’s.

2.2 Musea en scholen kunnen kans maken op een prijs door een project of projectplan aan te melden op de website www.museumeducatieprijs.nl.

Artikel 3 Deelname

3.1 Alle in Nederland gevestigde musea die zijn geregistreerd bij het Museumregister, en alle in Nederland gevestigde scholen uit het primair onderwijs mogen een project(plan) indienen en daarmee meedingen naar de Museumeducatie Prijs 2017.

3.2 De winnaar van de Museumeducatie Prijs 2015 is uitgesloten van deelname.

3.3 Inzending van een projectplan voor de Museumeducatieprijs 2017 houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.

3.4 De Museumvereniging behoudt zich het recht voor om een deelnemende onderwijsinstelling of museum uit te sluiten van deelname aan de Museumeducatieprijs 2017, indien niet aan alle voorschriften en verplichtingen uit deze wedstrijdvoorwaarden wordt voldaan.

3.5 De Museumvereniging behoudt zich het recht voor om de wedstrijd en de daaraan verbonden voorwaarden naar eigen inzichten en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen te onderbreken of te wijzigen en/of de te winnen prijs te wijzigen.

3.6 Door deelname aan de wedstrijd ontstaat geen aanspraak op de wedstrijdorganisatie of jury (financieel of anderszins), anders dan in deze voorwaarden bepaald.

3.7 Alle kosten die een deelnemend museum of onderwijsinstelling maakt om te komen tot zijn projectvoorstel en/of inzending, komen voor rekening van de deelnemer.

3.8 Finalisten en halve finalisten worden verzocht om na de prijsuitreiking die plaatsvindt op 10 november 2017 deel te nemen aan een schriftelijke evaluatie van de wedstrijd.

Artikel 4 Beoordelingskader

4.1 Criteria Museumeducatie Prijs. Om in aanmerking te komen voor deze prijs moet een museumeducatieprogramma c.q. –project aan de volgende criteria voldoen:

 • Er is sprake van aantoonbare samenwerking tussen één of meer musea en scholen in het primair onderwijs. Een intermediair voor een lokaal of regionaal museummenu kan ook samen met musea en scholen deelnemen.
 • Het programma moet aansluiten bij het curriculum in het primair onderwijs.
 • Het gaat om een vernieuwende aanpak: eigentijdse/vooruitstrevende werkvormen, leerstijlen en presentaties die aansluiten bij de belangstelling van kinderen en bij de onderwijsontwikkelingen: inspirerende, innovatieve educatieprogramma’s voor scholen en musea.
 • Overdraagbare aanpak. Het programma is zo ontwikkeld dat ook andere musea en scholen het kunnen gebruiken.
 • De uitvoerders van het programma zijn bereid het verder te verspreiden in het land.
 • Het programma loopt in 2017.
 • Het betrokkken museum is geregistreerd bij het Museumregister Nederland en/of lid van de
  Museumvereniging.

4.2 Criteria Aanmoedigingsprijs Projectplan. Om in aanmerking te komen voor deze prijs moet een projectplan aan de volgende criteria voldoen:

 • Er wordt duidelijk en aantoonbaar aangestuurd op samenwerking tussen één of meer musea en scholen in het primair onderwijs.
 • Het programma moet aansluiten bij het curriculum in het primair onderwijs.
 • Het gaat om een vernieuwende aanpak: eigentijdse/vooruitstrevende werkvormen, leerstijlen en presentaties die aansluiten bij de belangstelling van kinderen en bij de onderwijsontwikkelingen: inspirerende, innovatieve educatieprogramma’s voor scholen en musea.
 • Overdraagbare aanpak. Het programma is zo ontwikkeld dat ook andere musea en scholen het kunnen gebruiken.
 • Het betrokken museum is geregistreerd bij het Museumregister Nederland en/of lid van de
  Museumvereniging.

4.3 Daarnaast is het een pré als… De jury heeft drie kenmerken benoemd die ze graag terug zien in de projecten/projectplannen. Het zijn geen harde criteria, maar aanmeldingen die hieraan voldoen worden wel extra gewaardeerd.

 • Maatwerk: (museum)docenten kunnen op basis van persoonlijke voorkeuren zelf accenten aanbrengen in het project.
 • Leergebied overstijgend: projecten kunnen aansluiten bij vrijwel alle vakken op school en/of uitgevoerd worden door vrijwel alle typen musea.
 • Brede verankering in de organisatie: niet alleen de medewerker die het programma heeft ontwikkeld is op de hoogte en enthousiast, maar ook directe collega’s, directie- en bestuursleden.

Artikel 5 Tijdschema

5.1 Deelnemers kunnen hun projecten en/of projectplannen inzenden van 1 maart 2017 tot en met 31 mei 2017.

5.2 De jury maakt in week 25 bekend welke acht projecten of projectplannen genomineerd zijn voor de Museumeducatie Prijs 2017. Deelnemers die genomineerd zijn, worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. Daarnaast wordt er een nieuwsbericht geplaatst op de website www.museumeducatieprijs.nl en op de website van de Museumvereniging.

5.3 De tweede selectieronde vindt plaats op 20 juni en 21 juni. Op deze dagen presenteren de genomineerden hun project en/of projectplan aan de jury. Tijd en locatie wordt tijdig gecommuniceerd.

5.4 De jury maakt in week 27 bekend welke vier projecten of projectplannen genomineerd zijn voor de Museumeducatieprijs 2017.

5.5 De derde selectieronde vindt plaats in week 37, 38, 39, 40 of 41. Tijdens deze laatste selectieronde bezoeken de juryleden de vier finalisten, alwaar zij in gesprek gaan over het genomineerde project en/of projectplan. Tijd en plaats zijn afhankelijk van de agenda’s van juryleden en genomineerden.

5.6 De prijsuitreiking vindt plaats op 10 november 2017 in Beeld en Geluid te Hilversum, waarschijnlijk in de middag. De exacte tijd wordt medio oktober 2017 kenbaar gemaakt aan de finalisten via een persoonlijke uitnodiging en op de website www.museumeducatieprijs.nl.

5.7 Na de uitreiking worden twee bijeenkomsten georganiseerd met als doel om de winnaars te ondersteunen bij de besteding van hun prijzengeld. Waarschijnlijk zal dit in december 2017 plaatsvinden. Tijd en plaats afhankelijk van de agenda van de winnaars.

5.8 Na de prijsuitreiking ontvangen alle deelnemers en juryleden het verzoek om een evaluatieformulier in te vullen. De finalisten en juryleden worden in januari 2018 (week 2, 3 of 4) uitgenodigd voor een evaluatie bijeenkomst, waarin wordt gereflecteerd op de uitkomst van het evaluatieonderzoek.

Artikel 6 Jury

6.1 De inzendingen worden beoordeeld door een deskundige en onafhankelijke jury, bestaande uit Petra van Haren (voorzitter), Sanne Scholten, Anna Hinkema en Fred Wartna. De Museumvereniging neemt geen deel in de jury en heeft geen invloed of stem op de uitkomst. De jury neemt een unaniem besluit.

6.2 De Museumvereniging gaat in eerste instantie na of een inzending voldoet aan de in dit document gestelde criteria. Wanneer een inzending afwijkt van de eisen, valt deze buiten verdere beoordeling. Alle inzendingen die voldoen aan het beoordelingskader voldoen, worden voorgelegd aan de jury.

6.3 De bekendmaking van de finalisten geschiedt via een persoonlijk bericht per telefoon en/of mail, een nieuwsbericht op de websites www.museumeducatieprijs.nl en www.museumvereniging.nl, en een statusupdate op de sociale media van de Museumvereniging.

6.6 De beslissing van de jury is bindend. Over de uitslag van de Museumeducatie Prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 7 Prijzen

7.1 Bij de Museumeducatie Prijs 2017 is er sprake van twee synchroon lopende competities. Ten eerste is er een prijs voor het beste museumeducatieproject c.q.. -programma dat loopt in 2017. Bij deze prijs is er sprake van een winnaar en een tweede plaats. De winnaar van de prijs voor het beste museumeducatieproject wint €40.000,-. De andere finalist die eindigt op de tweede plaats, ontvangt €2.000,-. Museumeducatieprojecten die zijn gepresenteerd tijdens de tweede selectieronde op 20 of 21 juni 2017 en daarna zijn afgevallen, ontvangen ieder nominatiegeld van €500,-. De Museumvereniging houdt zich het recht voor minder prijzen of prijzen met een
lagere financieel waarde toe te kennen dan hiervoor genoemd.

7.2 Bij de Museumeducatie Prijs 2017 is sprake van twee synchroon lopende competities. Ten tweede is er een aanmoedigingsprijs voor het beste projectplan. Bij deze prijs is er sprake van een winnaar en een tweede plaats. De winnaar van de aanmoedigingsprijs voor het beste projectplan wint €5.000,-. De andere finalist die eindigt op de tweede plaats ontvangt €1.000,-. Projectplannen die zijn gepresenteerd tijdens de tweede selectieronde op 20 of 21 juni 2017 en daarna zijn afgevallen, ontvangen ieder nominatiegeld van €500,-. De Museumvereniging houdt zich het recht voor minder prijzen of prijzen met een lagere financieel waarde toe te kennen dan hiervoor
genoemd.

7.3 Het prijzengeld voor het beste museumeducatieproject cq. -programma en het prijzengeld voor de aanmoedigingsprijs wordt binnen vier weken na de finale op 10 november 2017 uitgekeerd aan de rechtmatige winnaars.

7.4 Het nominatiegeld voor de twee projecten en twee projectplannen die zijn afgevallen na de selectieronde op 20 of 21 juni wordt binnen vier weken na bekendmaking uitgekeerd aan de afgevallen deelnemers.

Artikel 8 Overige bepalingen

8.1 Voor vragen over de Museumeducatie Prijs 2017 kan contact opgenomen worden met de projectleider Amber Leguit, aleguit@museumvereniging.nl.

8.2 De Museumvereniging is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen en of aan te passen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op www.museumeducatieprijs.nl.

8.3 Op deze voorwaarden is Nederland recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit of uit de wedstrijd voortvloeien, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.